Skip to content

Kinh Thánh Cựu Ước nói tiên tri về “Sự đến của Chúa Jesus” .. Kinh Thánh Tân Ước hoàn tất những lời tiên tri đó (tt)

December 13, 2012

– A Messenger (sứ giả) sẽ được chuẩn bị cho Chúa Jesus (người này chính là John The Baptist)

– Ngài sẽ bị chối bỏ bởi chính những người cùng quê hương với Ngài (Ngài là người Jew, và cũng chính người Jews là những người dẩn Ngài đi tới thập tự giá, mặc dù toà án La Mả không nhìn thấy Ngài có tội gì cả)

– Ngài sẽ là Đấng Tiên Tri, sẽ được gọi là Con của Đức Chúa Trời, là người Nazarene (vì Ngài sống tại Nazareth)

– Ngài sẽ mang ánh sáng lại cho Galilee.

– Ngài hiện hữu trước cả tiên tri Elijah (ý nói là Ngài có từ ban đầu cùng lúc với ĐCT, khi vũ trụ này chưa được thành lập)

– to be continued

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: