Skip to content

Kinh Thánh Cựu Ước nói tiên tri về “Sự đến của Chúa Jesus” .. Kinh Thánh Tân Ước hoàn tất những lời tiên tri đó

December 13, 2012

http://christianity.about.com/od/bib…cies-Jesus.htm

Những lời tiên tri đó gồm có như:

– Chúa Jesus thuộc về dòng người nữ

– Chúa Jesus được sanh ra tại Bethlehem

– Chúa Jesus được sanh ra bởi 1 nữ đồng trinh

– Chúa Jesus nằm trong dòng dỏi “Abraham … Isaac … Jacob … Judah”

– Chúa Jesus sẽ lên nắm ngai của David

– Ngai của Chúa Jesus sẽ được tồn tại tới đời đời

– Chúa Jesus sẽ được gọi là Immanuel (nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta)

– Ngài sẻ có 1 thời gian phải sống ở Ai Cập

– 1 đám đứa trẻ sẽ bị giết vào khoãng thời gian Ngài sanh ra

***********************

Chú thích thêm:

– “Thuộc dòng người nữ” có ý nghĩa cũng giống như “Sanh bởi nữ đồng trinh” … vì đây là Con của Đức Chúa Trời dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không có gì từ phía bên Joseph cả.

– Mặc dù nhà Joseph là ở Nazareth, nhưng vì “kiểm tra dân số” nên họ cũng phải rời nhà, để trở về Bethlehem (là thành của Vua David, mà cũng là quê cha đất tổ của Joseph) ..

Bức tranh ở đây cho thấy => Jesus thật sự ra là Con của ĐCT, nhưng cũng theo gia phả của nhà Joseph – con cháu của Vua David – là bắt nguồn từ FAMILY TREE … “Abraham … Isaac … Jacob … Judah .. v.v.. .. Vua David … v. v… Joseph … Jesus”

Chỉ có 1 điểm đặc biệt là “NGÀI SẼ CAI TRỊ TRÊN NGÔI VUA DAVID ĐỜI ĐỜI”

– Chúa Jesus sẽ được gọi là Immanuel (nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta)

– Những chi tiết như đi Ai Cập và vụ giết hại những trẻ em tập thể (là khi Ngài được khoãng 2 tuổi, Vua Herod muốn giết Ngài, nên sau khi 3 Vua tới thăm và cho quà quý giá, họ có tiền để đi tị nạn qua Ai Cập, chờ khi Vua chết đi thì họ mới trở về .. và cũng trong vụ này, nhà Vua kêu giết hết những trẻ em từ 2 tuổi trở xuống tại Bethlehem)

À, cũng không quên nói 1 điều này .. Bethlehem lúc này cũng chỉ là 1 làng nhỏ .. số lượng trẻ em từ 2 tuổi trở xuống cũng không tới nổi là “nhiều vô kể” (có thể 15 trẻ … chỉ đoán thôi)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: