Skip to content

Kinh Thánh nói gì về “Ngày Tận Thế”

December 13, 2012

Gần đây, Vân đọc báo, thường hay thấy người ta đề cập tới “Ngày Tận Thế”, Vân nghĩ mình cũng nên trở lại Kinh Thánh để xem Chúa nói gì về ngày này (dĩ nhiên Lời Chúa nói, chính xác, và không giống lối loài người nói 1 chút nào)

Đầu tiên, chúng ta cần có khái niệm sơ sơ  …

1. Ngày Tận Thế, còn được gọi là Ngày Phán Xét (Judgment Day)

2. Vào ngày này, NGƯỜI CHẾT sẽ sống lại (dù họ có chết dưới biển, trên trời, dưới đất, hay trong bụng cá mập) để cùng với NGƯỜI SỐNG .. tất cả mọi người sẽ bước tới TÒA ÁN CỦA CHÚA ĐỂ ĐƯỢC PHÂN XỬ BỞI CHÚA JESUS CHRIST.

3. Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Chúa (cho dù người đó Tin/Không Tin Chúa)

5. Những ai TIN NGÀI thì sẽ được sống cùng Ngài ở THIÊN ĐÀNG (Vân sẽ nói sâu vào Thiên Đàng sau này)

6. Những ai KHÔNG TIN NGÀI thì sẽ bị git xuống HỎA NGỤC cùng với Satan và các môn đệ của nó

*********************

Từ từ, Vân sẽ tìm những đoạn Kinh Thánh nói về những điều Vân vừa mới trình bày ở trên, cho các bạn rõ hơn

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: