Skip to content

Link của “Herod The Great”

December 13, 2012

Các bạn coi trước, khi nào quơn quởn, thì Vân sẽ tóm tắt những điểm chánh về nhân vật “tàn bạo này”

Nói chung .. ông giỏi trong những công trình xây dựng kiến trúc, khiến dân giàu nước mạnh … nhưng ông cũng là người gian ác khi nghĩ ai muốn tước ngôi ông, ông sẽ giết người đó, cho dù người đó có là người trong gia đình ông hay không.

 

http://christianity.about.com/od/newtestamentpeople/a/JZ-Herod-The-Great.htm

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: