Skip to content

Những đoạn Kinh Thánh nói về “Ngày Tận Thế”

December 13, 2012

Mat 24:36 … Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ 1 mình Cha biết mà thôi …….. (bởi vậy, nếu có ai nói ngày nầy tận thế, ngày kia tận thế, những người đó đều sai, vì theo Lời Chúa, chỉ có Đức Chúa Trời mới biết ngày đó, Chúa Jesus và thiên sứ cũng không hề biết được ngày naỳ .. thì không lẽ có “người nào” đó biết được?)

2 Peter 3:9 … Chúa không chậm trễ về Lời Hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người được ăn năn …………. (Có nhiều người “chờ hoài mà không thấy Tận Thế” thì họ cho rằng “chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra” . Những Lời Kinh Thánh có cho biết “Sở dĩ chuyện chưa xảy ra, vì Chúa còn kiên nhẫn, chờ chúng ta thay đổi mà xoay về Ngài, để mọi người được cứu .. chứ nếu Ngày Tận Thế mà tới sớm, thì có rất nhiều người sẽ bị chết trong địa ngục, không có được bao nhiêu người được cứu)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: