Skip to content

Khi chết rồi , quyển sách của chúng ta “đóng lại”

January 21, 2013


Khi chúng ta còn sống , thì Chúa cho chúng ta còn cơ hội để tìm tới Ngài … Nhưng 1 khi chúng ta đã duỗi chân nằm nhắm mắt , thì cơ hội đó đóng lại , chương cuối của cuốn sách đã hoàn tất ..

– Tin Chúa , thì chúng ta sẽ vào “Paradise” chờ đợi ngày phán xét .. Luke 23:43

– Không tin Chúa , thì chúng ta sẽ vào “Punishment” chờ đợi ngày phán xét … Luke 16:19-31

**********

Câu hỏi đặt ra “có ai cầu nguyện cho mình , để mình thoát ra khỏi punishment mà bước vào paradise không?

Câu trả lời là “không””

Trong Kinh thánh , Chúa nói rất rõ về những chuyện này ..

– Ngay cả người kêu Chúa ơi , Chúa ơi , mà không làm theo Lời Ngài thì cũng bị loại bỏ … Mat 7:21

– Chúa muốn chúng ta có Personal Relationship với Ngài (gần gũi , nói chuyện , cầu nguyện , trông cậy , đọc Lời Ngài) .. nếu chúng ta có những cái này , thì Ngài mới mở cửa thiên đàng cho chúng ta vào được chứ .. còn nếu chúng ta không biết Ngài , Ngài cũng không biết chúng ta , rồi tự nhiên có người khác xin cho mình vô , thì làm gì có chuyện đó được ?

Bởi vậy , bạn đừng nghĩ “bây giờ , mình không tin Chúa , nhưng dặn bà con mình , khi mình chết , cầu nguyện Chúa cho mình được vào thiên đàng … lúc đó Chúa nghe tên mình lạ hoắc , không biết mình là ai , vì mình có personal relationship với Ngài đâu , mà Ngài cho mình vào thiên đàng được ??

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: