Skip to content

Tiên tri Isaiah thời Cựu Ước đã nói trước về Chúa Jesus (sẽ tới trong thời Tân Ước)

February 15, 2013


Isaiah 53 …

Ai tin điều đả rao truyền cho chúng ta , và cánh tay Đức Jehovah đã được tỏ ra cho ai .

Người đã lớn lên trước mắt Ngài như 1 cái chòi , như cái rễ ra từ đất khô .

Người chẳng có hình dung , chẳng có sự đẹp đẽ , khi chúng ta thấy Người , không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được .

Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ , từng trải sự buồn bực , biết sự đau ốm , bị khinh như kẻ mà người ta che mắt chẳng thèm xem ; chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì .

THẬT NGƯỜI ĐÃ MANG SỰ ĐAU ỐM CỦA CHÚNG TA , ĐẢ GÁNH SỰ BUỒN BỰC CỦA CHÚNG TA ; MÀ CHÚNG TA LẠI TƯỞNG RẰNG NGƯỜI ĐÃ BỊ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNH & ĐẬP & LÀM CHO KHỐN KHỔ .

NHƯNG NGƯỜI ĐÃ VÌ TỘI LỖI CHÚNG TA MÀ BỊ VẾT , VÌ SỰ GIAN ÁC CHÚNG TA MÀ BỊ THƯƠNG . BỞI SỰ SỬA PHẠT NGƯỜI CHỊU , CHÚNG TA ĐƯỢC BÌNH AN . BỞI LẰN ROI NGƯỜI , CHÚNG TA ĐƯỢC LÀNH BỊNH .

CHÚNG TA THẢY ĐỀU NHƯ CHIÊN ĐI LẠC , AI THEO ĐƯỜNG NẤY , ĐỨC JEHOVAH ĐÃ LÀM CHO TỘI LỖI CỦA HẾT THẢY CHÚNG TA ĐỀU CHẤT TRÊN NGƯỜI .

Người bị hiếp đáp , nhưng khi chịu sự khốn khổ , chẳng hề mở miệng . Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt , như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông , Người chẳng từng mở miệng .

Bởi sự ức hiếp & xử đoán , nên Người đã bị cất lấy ; trong những kẻ đồng thời với Người , có ai suy xét rằng “Người đã bị dứt khỏi đất Người sống , là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt” .

Người ta đã đặt mộ Người với những kẻ ác , nhưng khi chết , Người được chôn với kẻ giàu ; dầu Người chẳng hề làm điều dữ & chẳng có sự dối trá trong miệng .

Đức Jehovah lấy làm vừa ý mà làm tổn thương Người , và khiến gặp sự đau ốm . Sau khi đã dâng mạng sống Người làm tế chuộc tội , Người sẽ thấy dòng dõi mình ; những ngày Người sẽ thêm dài ra , và ý chỉ Đức Jehovah nhờ tay Người được thạnh vượng .

Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình , và lấy làm thoả mãn . Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình ; và Người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ .

Vậy nên ta sẽ chia phần cho Người đồng với người lớn . Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh , vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết , đã bị kể vào hàng kẻ dữ , đã mang lấy tội lỗi nhiều người , và cầu thay cho những kẻ phạm tội .

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: