Skip to content

Kinh thánh & Khoa học (4)

February 23, 2013

Bây giờ , để trở lại Kinh thánh , chúng ta nghiên cứu xem Sáng Thế Ký 1 , Chúa đã cho chúng ta biết những điều gì (Vân nói tóm tắt ở đây , chứ không ghi chép lại những gì đã được viết trong Kinh thánh , nếu bạn có Kinh thánh , thì hãy mở ra coi chi tiết thêm)

Gen 1:1-2 .. Ban đầu , Đức Chúa Trời dựng nên “trời và đất” , nhưng chưa có cái gì “được xếp đặt đâu vào đâu cả” .

Gen 1:3-5 … NGÀY THỨ NHẤT .. Chúa phán cho bắt đầu có ánh sáng .. nên bắt đầu có DAY & NIGHT

Gen 1:6-8 .. NGÀY THỨ HAIChúa phán cho có 1 cái “vòm trời” để phân chia “nước ở trên và nước ở dưới” .. nên bắt đầu có SKY

Gen 1:9-13 .. NGÀY THỨ BA .. Chúa phán 2 điều trong ngày này

i. Dưới đất , nước gom lại 1 chổ , đất gom lại 1 chổ .. nên bắt đầu có LAND & OCEAN

ii. Đất sanh ra cây cỏ … nên bắt đầu có PLANTS , FRUIT TREES , GRAIN

Gen 1:14-19 .. NGÀY THỨ TƯChúa phán cho có những hành tinh cai quản ngày & đêm , và cũng để cho chúng ta có được những thứ như “năm , mùa màng” .. nên bắt đầu có SUN , MOON , STARS

Gen 1:20-23 … NGÀY THỨ NĂMChúa phán cho có thú dưới biển & thú bay trên trời .. nên bắt đầu có FISH & BIRDS

Gen 1:24 – 2:1 .. NGÀY THỨ SÁUChúa phán cho có thú trên mặt đất & CON NGƯỜI .. nên bắt đầu có LAND ANIMALS & HUMAN BEINGS

Gen 2:1 , 4 … Ấy vậy , TRỜI ĐẤT & MUÔN VẬT đã dựng nên xong rồi bởi ĐỨC CHÚA TRỜI .

Gen 2:2-3 … NGÀY THỨ BẢY .. Chúa XONG CÔNG VIỆC SÁNG TẠO CỦA NGÀI , VÀ NGÀI NGHĨ (RESTED)

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: