Skip to content

Kinh Thánh & Những Lời Tiên Tri “Sự Hoạn Nạn khi tới gần Ngày Phán Xét”

February 23, 2013

Kinh Thánh không những chỉ liên hệ tới Khoa học thôi .. mà Kinh Thánh còn liên hệ tới “những lời Tiên Tri” nữa .

***

Cựu Ước, Tiên Tri Isaiah đã nói về sự đến của Chúa Jesus

Isaiah 7:14 … Vậy nên , chính Chúa sẽ ban 1 điềm cho các ngươi .. này , 1 gái đồng trinh sẽ chịu thai , sanh ra 1 trai , và đặt tên là Emmanuel .

(còn nhiều điều tiên tri Isaiah nói về Chúa Jesus lắm .. nhưng Vân không có thì giờ để kể hết ra đây)

***

Tân Ước , Chúa Jesus đã nói về “Sự hoạn nạn khi tới gần kề Ngày Phán Xét”

Mark 13:8 … Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác , nước nọ nghịch cùng nước kia (CHIẾN TRANH) , cũng sẽ có ĐỘNG ĐẤT NHIỀU NƠI , và ĐÓI KÉM , đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi

Mark 13:10-11 … Nhưng trước hết , TIN LÀNH PHẢI ĐƯỢC GIẢNG RA CHO KHẮP MUÔN DÂN ĐÃ .. Và , khi họ điều các người đi nộp , CHỚ CÓ NGẠI TRƯỚC VỀ ĐIỀU MÌNH SẼ NÓI , NHƯNG ĐẾN GIỜ ĐÓ , HÃY NÓI THEO LỜI SẼ BAN CHO , VÌ ẤY KHÔNG PHẢI CÁC NGƯƠI NÓI , BÈN LÀ ĐỨC THÁNH LINH NÓI VẬY

(Vân thích câu Mark 13:11 này .. vì kinh nghiệm cho thấy .. khi Vân đi ra nói về Chúa cho người khác nghe .. Vân sẽ bị tấn công .. Vân cần phải đối đáp .. nhưng Vân không lo về những lời đối đáp của mình , vì những lời đó sẽ không phải từ Vân , Vân là 1 người ăn nói rất yếu kém , nhưng những Lời Đó sẽ được Đức Thánh Linh soi dẫn cho Vân nói .. NGỢI KHEN NGÀI MÃI MÃI KHÔNG THÔI)

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: