Skip to content

LỚN BẤY DUY NGÀI

February 23, 2013

Trong mấy bản nhạc ca ngợi về ĐẤNG TẠO HÓA , Vân thích nhất bản này .. bạn hãy lắng nghe LỜI NHẠC , NHÌN HÌNH ẢNH TRONG VIDEO , thì bạn sẽ thấy thấm được bản nhạc này thế nào .

Câu 1
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng,
Hỡi Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền rĩ,
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.
Điệp khúc
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời,
Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài!
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng… cao cả quyền oai.Câu 2

Tôi vô sâu rừng muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh,
Ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.
Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm,
Suối róc rách reo, lòng cảm tiếng than quanh mình.

Câu 3

Khi tôi suy nghiệm: Cha sai Con giáng thế chịu chết,
Đã chẳng tiếc Con Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy.
Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

Câu 4

Khi Christ lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán,
Đến tiếp rước tôi về với Chúa trên thiên đàng,
Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi,
Ở đó chúc tôn Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: