Skip to content

Gia phả (Family Tree) của Jesus

March 2, 2013


1. Đầu tiên , Vân muốn nhắc với các bạn 1 điều quan trọng mình cần nhớ khi đọc Kinh Thánh . Có nhiều người sai lầm khi họ “expect , trông đợi” những nhân vật trong Kinh Thánh là phải hoàn hảo . Họ ngạc nhiên sững sốt khi thấy có 1 ai đó làm chuyện sai trong Kinh Thánh . Vì cách họ “expect , trông đợi” không đúng 1 chút nào cả

2. Sự thật mà chúng ta phải đối diện CON NGƯỜI LÀ TỘI LỖI , KHÔNG CÓ AI KHÔNG TỘI LỖI , NGAY CẢ NHỮNG NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH

3. Có những người sẽ nói với Vân “Chúa cũng tội lổi , vì Ngài xử phạt loài người” .. Vân có câu trả lời này cho những người đó

a. Who do you think you are , God ?

b. Nhìn vào toà án loài người , khi tội nhân bước vào toà , ông toà xữ họ “30 năm tù , hay án tử hình” .. có ai trong chúng ta cho rằng “ông toà phạm tội không ?” … nếu chúng ta bị bịnh thần kinh , thì chúng ta sẽ cho ông toà phạm tội .. cũng giống như KHI CHUÁ PHÁN XÉT LOÀI NGƯỜI TỘI LỔI , MÌNH CÓ BỊ BỊNH THẦN KINH MỚI CHO CHUÁ PHẠM TỘI

***

Sách Cựu Ước là sách nói

– Tiên tri về sự sẽ đến của Chúa Jesus

– Đồng thời cho chúng ta thấy về Family Tree (Gia phả) của Jesus

– Family Tree của Jesus không phải là NHỮNG CON NGƯỜI HOÀN TOÀN

– Vân không hề binh vực cho những người có liên quan tới niềm tin của Vân , nếu họ phạm tội , Vân vẩn cho rằng họ phạm tội , nhưng nếu họ có tấm lòng tìm cầu kiếm Chúa , thì Vân vẩn cho rằng họ tìm cầu kiếm Chúa … WHO AM I TO JUDGE THEM ??

– Để nói trước cho các bạn biết , để không ai bị shocked .. Gia phả của Chúa Jesus là những con người không hoàn toàn , nhưng họ có tấm lòng tìm cầu tới Chúa , nên Chúa đả chọn họ nằm trong Family Tree của Jesus

***

Matthew 17:17 .

– Abraham _ David .. là 14 đời

– David _ bị lưu đày qua Babylon .. là 14 đời

– Lưu đày qua Babylon _ Chúa Jesus … là 14 đời

***

Những nhân vật có câu chuyện interesting Vân sẽ list xuống đây .. nếu muốn , các bạn cứ mở Kinh Thánh ra đọc về cuộc đời của họ

Abraham (Sarah là vợ , mà cũng là half sister của ông ta Gen 20:12) … Gen 12:1 – 25:11

IsaacGen 25:19 – 28:5

JacobGen 28:10 – 35:26

JudahGen 38

Perez & Zerah (ba của họ là Judah , má của họ là Tamar)… Gen 38:27-30

Boaz (ba của ông là Salmon , má của ông là Rahab) … Joshua 2 … nguyên cả cuốn sách Ruth

Obed (ba của ông là Boaz , má của ông là Ruth) … Ruth 4:13-22

King Davidtừ “1 Samuel 16” cho tới hết nguyên cuốn sách “2 Samuel”

King Solomon (ba của ông là King David , má của ông là Uriah’s wife) … 2 Samuel 11 & 12 (Vua David phạm tội cùng với Chúa) .. 2 Chronicles 1 – 9:31 … 1 Kings 1:1 – 10:29 … 1 Kings 11:1-41 (Vua Solomon phạm tội cùng với Chúa)

King Rehoboam1 Kings 12:1-24

King Jehosaphat2 Chronicles 17:1 – 20:37

***

Gen … Sáng Thế Ký

Joshua … Giô suê

Ruth .. Ru tơ

1 Samuel .. 1 Sa-mu-ên

2 Samuel … 2 Sa-mu-ên

1 Kings … 1 Các Vua

2 Chronicles … 2 Sử Ký

***

Năm sau 2014 , Vân sẻ phân tích câu chuyện của những nhân vật này cho các bạn hiểu sâu thêm về họ .. nếu Vân còn sống

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: