Skip to content

Những bản chất của Chúa (1)

March 4, 2013

1. Đời đời (Eternal)

2. Thành tín (Faithfulness)

3. Biết trước (Foreknows)

4. Tốt (Good)

5. Thánh Thiện (Holy)

6. Không hề thay đổi (Immutable)

7. Không thiên vị (Impartial)

8. Không thể hiểu được (Incomprehensible)

9 . Không bị giới hạn , vô hạn (Infinite)

10. Ganh tị (Jealous)

11. Chịu đựng (Long suffering)

12. Tình yêu (Love)

13. Thương xót (Mercy)

14. Đấng Toàn năng (Omnipotent)

15. Có mặt ở khắp mọi nơi (Omnipresent)

16. Hiểu biết hết tất cả mọi chuyện (Omniscient)

17. Đấng Công bình (Righteous)

18. Đấng tự hiện hữu (Self-existence)

19. Đấng tự cung cấp (Self-sufficient)

20. Đấng Tể trị (Sovereign)

21. Đấng siêu việt (Transcendent)

22. Đấng Chân lý (Truth)

23. Đấng Thông sáng (Wise)

24. Đấng Phẫn nộ (Wrath)

Có những bản chất , mình phải kết hợp song đôi với nhau , thì sẻ hiểu rỏ ý nghĩa hơn .. chứ nếu nhìn riêng biệt từng cái một , thì khó hiểu được ý nghĩa nói là gì .. phần sau Vân sẽ kết hợp nó lại với nhau

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: