Skip to content

Jesus rửa chân cho các môn đồ (tính luôn cả Judas)

March 22, 2013


Đoạn Kinh Thánh … John 13:1-20

– Chuyện xảy ra sau khi các môn đồ tranh giành xem “AI QUAN TRỌNG HƠN AI”

– Jesus muốn dạy cho họ 1 bài học về tánh “KHIÊM NHƯỜNG”

– Jesus biết thời giờ gần kề cho Ngài trở về cùng với Đức Chúa Trời .. trước khi ra đi , Ngài cần phải dạy các môn đồ 1 bài học cuối cùng KHIÊM NHƯỜNG , PHỤC VỤ LẨN NHAU

– Ngài biết THIẾU BẢN TÁNH NÀY , THÌ CÁC MÔN ĐỒ … 1. KHÓ MÀ CÓ ĐƯỢC GOOD RELATIONSHIP VỚI ĐỨC CHUÁ TRỜI .. 2. KHÓ MÀ HỌ CÓ ĐƯỢC GOOD RELATIONSHIP LẪN VỚI NHAU .. 3. KHÓ MÀ MANG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC QUAY TRỞ VỀ VỚI CHUÁ

– Đây cũng là 1 BÀI HỌC CHO CHÚNG TA … giống như chính chúng ta .. ai cũng muốn xếp hàng để phục vụ Chúa trong những CHUYỆN QUAN TRỌNG chứ không ai muốn làm 1 chuyện mà KHÔNG AI CHO ĐÓ LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG , mặc dù việc đó cần phải có người làm , nhưng nó vẫn có thể xếp vào loại “KHÔNG QUAN TRỌNG”

– Khi thấy Jesus làm như vậy , có môn đồ nào nói “Lạy Chúa , xin hãy để con làm chuyện này” không ?? Nope , không ai dành làm chuyện này cả , có thể vì họ shocked , không nghĩ tới 1 người như họ có thể đi làm 1 chuyện “thấp hèn như vậy” .. hay cũng vì shocked quá , nên họ để cho Chúa làm .

****

Vậy tóm tắt ở đây có 2 bài học cho chúng ta suy nghĩ

1. Qua nghĩa đen , chúng ta thấy .. Chúa Jesus là Thầy , là Chúa , mà Ngài ngồi xuống rửa chân cho các môn đồ , ngay cả Judas là người rồi sẽ phản Ngài .. chúng ta nên noi theo gương Ngài KHIÊM NHƯỜNG , PHỤC VỤ LẪN NHAU , KHÔNG AI GỌI LÀ QUAN TRỌNG HƠN AI .. tất cả chúng ta đều là thân thể của Đấng Christ .. tai chân không nói với mắt là “tôi không cần anh” .. mà tất cả chúng ta đều cần lẫn nhau & giúp đở lẫn nhau .

2. Qua nghĩa bóng , chúng ta học hỏi gì qua cuộc đối thoại giữa Chúa Jesus và Peter .. Tại sao Ngài lại nói những câu như ..

John 13:7bây giờ ngươi không hiểu được vì sao ta làm điều này , nhưng về sau ngươi sẽ hiểu

John 13:8nếu ta không rửa ngươi , thì ngươi không thuộc về ta

John 13:10ai tắm rồi thì thân thể sạch , chỉ cần rữa chân mà thôi .. các ngươi môn đồ của ta , ai cũng sạch , ngoại trừ 1 người”

Để dể hiểu Vân sẽ nói ngắn gọn as much as possible here

John 13:7 … Tất cả chúng ta đều là TỘI NHÂN , chúng ta cần ĐẤNG CỨU THẾ RỬA SẠCH TỘI LỖI MÌNH QUA DÒNG HUYẾT NGÀI CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ

John 13:8 … Nếu 1 ai trong chúng ta KHÔNG CHỊU ĐỂ NGÀI RỬA SẠCH , thì người đó KHÔNG HỀ THUỘC VỀ NGÀI

John 13:10 … Coi như có 2 loại người ở đây … NGƯỜI THẬT LÒNG YÊU MẾN CHÚA QUYẾT ĐỊNH LÀM MÔN ĐỒ CUẢ NGÀI vs. NGƯỜI KHÔNG THẬT LÒNG YÊU MẾN CHUÁ CÓ NHỮNG LÚC MUỐN PHẢN LẠI NGÀI”

– loai người thứ hai này , thì Vân không nói tới , vì từ lúc ban đầu cho tới lúc cuối cùng , họ không hề thuộc về Ngài

– loại người thứ nhất , mới là loại người mà Vân muốn nói tới … Họ đả nhận được SỰ CỨU RỔI , điều họ chỉ cần nhận 1 lần là đủ (GIỐNG NHƯ TẮM 1 LẦN LÀ ĐỦ SẠCH) , chứ không phải nhận lần thứ nhất , rồi lần thứ hai , rồi lần thứ ba … nhưng họ còn sống giữa trần gian đầy tội lỗi , rồi HỌ SẼ BỊ CÁM DỔ PHẠM TỘI , đây mới là cái mà HỌ CẦN RỮA SẠCH , RỮA THƯỜNG XUYÊN , RỮA TỪ NGÀY NÀY QUA NGÀY KIA (GIỐNG NHƯ RỮA CHÂN) để họ được thánh hoá

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: