Skip to content

Coi film “Thánh đồ Phao lô” tiếng việt

April 14, 2013

Chuyện film này viết từ sách Công vụ các sứ đồ (sau khi Jesus đả thăng thiên về trời , Ngài giao cho các môn đồ ở lại để truyền giáo .. họ gặp phải nhiều cảnh bắt bớ , trong đó có Saul , sau này đổi tên thành Paul , là người rất nồng cháy trong sự bắt bớ các sứ đồ)

Nhưng khi trên đường đi Damascus , thì Chúa Jesus hiện ra cùng Paul , cho ông mù , rồi được chữa sáng mắt .. từ đó ông là sứ đồ của Ngài

Personally , Vân nhận xét thế nào về Paul ?

Ông là người rất nồng cháy .. ban đầu ông chống Chúa cũng nồng cháy .. tới khi Chúa thay đổi ông , ông cũng rất nồng cháy trong việc phục vụ cho Ngài .

– Mấy sứ đồ kia của Chúa background của họ là nghề đánh cá .. nhưng họ được Đức Thánh Linh hướng dẩn cho họ đi giãng đạo Chúa …

Trong khi đó , Paul là 1 người rất giỏi , có kiến thức sâu rộng , cộng thêm sự nồng cháy hầu việc Chúa , nên công việc của ông đi tới mức độ “unbelievable” … cách giãng và lý lẽ của ông , có nhiều cái rất là amazing ..

Như sách Philemon .. Philemon là chủ .. và Onesimus là nô lệ , ăn cắp tiền cũa Philemon rồi chạy trốn , về sau trở thành đệ tử của Paul .. (Philemon cũng là đệ tử của Paul , nhờ Paul mà ông ta trở thành người tin Chúa) .. Paul muốn xin Philemon cho Onesimus trở về ..

Paul viết thơ cho Philemon nói “số tiền Onesimus lấy trước đây , cứ coi như là vô sổ của Paul , coi như Paul thiếu … nhưng đừng quên rằng .. Philemon cũng đả từng thiếu Paul , vì nhờ Paul , mà ông ta tìm được Sự Cứu Rổi vô cùng quý giá nơi Đức Chúa Jesus Christ” (18-19) … WOW!

Ý Paul muốn Philemon biết “chuyện ngày xưa hảy bỏ qua , bây giờ tất cả đều là anh em trong Chúa , tất cả họ đều là đệ tử của Paul , thì hãy dẹp bỏ hết chuyện củ” (10)

Paul cũng không quên nhắc khéo ông ta , là Paul và mọi người sẽ ghé thăm , xem relationship của họ như thế nào .. để Philemon không đối xử tệ bạc với Onesimus (20-22)

* Paul là sứ đồ cho người ngoại

* Peter thì là sứ đồ cho người Do Thái

Các bạn nào muốn hiểu về cuộc đời của Paul .. hãy đọc sách “Công vụ các sứ đồ” hay “Acts” .. sách này kể những diễn biến gì xảy tới cho Paul (có thể coi như từ lúc Paul gặp Chúa cho tới cuối cùng .. i guess)

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB…93_Phaol%C3%B4

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: