Skip to content

Chuyện Công giáo xưng tội với linh mục

May 5, 2013

Thời Cựu Ước , chưa phải là thời Ân Điển , Chúa Jesus chưa tới … mỗi lần người ta muốn xưng tội với Chúa , là phải tới mấy ông thầy tế lễ , dâng của lễ , rồi xin Chúa tha tội cho

Nhưng qua thời Tân Ước , tức là thời Ân điển Chúa Jesus tới , không còn đề cập tới 1 thầy tế lể nào nữa … mà chúng ta chỉ có 1 thầy tế lễ duy nhất là Chúa Jesus mà thôi

Hê bơ rơ 4:14-15

14 Vì chúng ta có một thầy tế lễ tối cao rất lớn là Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế, đã về thiên đàng nên chúng ta hãy giữ vững đức tin.

15 Vì thầy tế lễ tối cao của chúng ta có thể thông cảm những yếu kém của chúng ta. Khi còn sống trên đất, Ngài đã bị cám dỗ đủ cách như chúng ta nhưng không phạm tội.

Câu hỏi :

Thời Tân Ước , đả có Chúa Jesus thông cảm sự yếu kém của mình , không hề đề cập gì “phải qua thầy tế lễ mới tới được Chúa”

Vậy sao CG vẫn còn muốn tới linh mục để xưng tội với Chúa ?

btw , các bạn có thể thắc mắc “làm sao mà tới Chúa Jesus hay Đức Chúa Trời ?? mình có thấy họ đâu ?? mình chỉ thấy linh mục , thì phải tới linh mục

Luca 16:15

15 Ngài bảo họ, “Mấy ông làm ra vẻ đạo đức trước mặt người ta, nhưng Thượng Đế thấy rõ lòng dạ các ông. Điều gì con người ham chuộng là điều gớm ghiếc trước mặt Thượng Đế.

Thi thiên 94:11

11 Chúa biết ý nghĩ con người. Ngài biết tư tưởng họ chỉ như luồng gió thoảng

Nếu Chúa biết “tấm lòng mình”

Thì khi mình xưng tội với Chúa , mình có cần phải tới linh mục không ?

Hay tấm lòng mình “nói chuyện với Chúa & cố gắng thay đổi cái sai của mình” là đủ để xưng tội với Chúa ?

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: