Skip to content

Chuyện Giáo dân phải “Hiểu Lời Chúa” theo “Ý Của Giáo Hội”

May 5, 2013


– Kinh Thánh là Lời Chúa

Vậy ai có thể hiểu Lời Chúa rỏ hơn ?? Chúa ?? hay Con người ??

– Nếu Chúa hiểu Lời Chúa rỏ hơn , thì tại sao mình không cầu nguyện “Chúa Thánh Linh” giúp mình hiểu Lời Chúa

– Mà mình phải nhờ “Giáo hội con người” giúp mình hiểu Lời Chúa

1 Cô rinh tô 2:10-16

10 Nhưng qua Thánh Linh, Thượng Đế đã cho chúng ta thấy những phúc lành ấy. Thánh Linh dò xét mọi điều, cả đến những điều sâu thẳm của Thượng Đế nữa.

11 Ai biết được tư tưởng người khác ngoài thần linh trong người ấy? Cũng thế, không ai biết được tư tưởng Thượng Đế ngoại trừ Thánh Linh của Thượng Đế.

12 Chúng ta không nhận thần linh của thế gian nhưng chúng ta nhận Thánh Linh từ Thượng Đế để có thể hiểu được mọi điều Ngài cho chúng ta.

13 Chúng ta dạy những điều nầy bằng những lời lẽ Thánh Linh chỉ cho chúng ta chứ không dùng lời lẽ khôn ngoan con người. Chúng ta giải thích những chân lý thiêng liêng cho những người thiêng liêng.

14 Người không có Thánh Linh không thể tiếp nhận những chân lý đến từ Thánh Linh của Thượng Đế. Họ cho những điều ấy là điên rồ, không hiểu được vì chỉ có thể hiểu được qua Thánh Linh mà thôi.

15 Nhưng người thiêng liêng thì cân nhắc mọi điều và không ai phê phán được họ. Thánh Kinh viết,

16 “Ai biết được ý tưởng Chúa?
Ai có thể chỉ bảo Ngài
?”

Nhưng chúng ta thì có ý tưởng của Chúa Cứu Thế.

***

1 Cô rinh tô 2:14-15

– CG có thể cho rằng “GH có Đức Thánh Linh” nên họ nghe theo lời GH

– Nhưng nếu GH có Đức Thánh Linh thì tại sao GH lại hướng dẫn giáo dân “làm những chuyện trái ngược với Lời Chúa

– Nếu hướng dẩn đi trái ngược như vậy , câu hỏi đặt ra ở đây là GH THẬT SỰ CÓ ĐỨC THÁNH LINH KHÔNG?”

– Nếu không , thì tại sao không để cho Đức Thánh Linh làm việc trong giáo dân , mà GH lại nắm quyền này ?

Nếu họ có Đức Thánh Linh soi dẫn , thì không ai có thể phê phán được họ

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: