Skip to content

Chuyện ông Pope

May 5, 2013

Jesus dạy chúng ta .. giữa con người chúng ta với nhau

– không có ai là “thầy”

– không có ai là “cha”

– không có ai là “chủ”

chỉ có Đức Chúa Trời là Cha .. Chúa Jesus là Chủ .. nhưng hảy nhìn coi .. CG xem ông Pope như là ai ??

Nếu cho ông là “cha hay cái gì đó” .. theo KT , ông phải phục vụ chúng ta .. chứ không phải chúng ta phải phục vụ ông

Mat 23:8-12

8 Nhưng các con đừng để ai gọi mình là ‘thầy’ vì các con chỉ có một Thầy, còn các con đều là anh chị em với nhau.

9 Cũng đừng gọi người nào trên đất là ‘cha’ vì các con chỉ có một Cha trên thiên đàng.

10 Cũng đừng để ai gọi mình là ‘chủ,’ vì các con chỉ có một Chủ là Đấng Cứu Thế.

11 Ai làm tôi tớ các con mới là người lớn nhất trong các con.

12 Người nào tự tôn sẽ bị hạ xuống. Người nào khiêm nhường sẽ được tôn cao.

Vào thời Chúa Jesus

Sau khi Ngài về trời

Hội Thánh đầu tiên được thành lập

Ai tự nhận mình có địa vị … giống như địa vị ông Pope này nay ???

Peter ?? No

Paul ?? No

Paul đả nói gì , khi người ta tranh giành nhau “người thì muốn theo Apollo , người thì muốn theo Paul

Hảy nghiên cứu câu KT này , xem Paul có tự nhận ông ở 1 địa vị như ông Pope không nha

1 Cô rinh tô 3:4-15

4 Có người trong vòng anh chị em nói, “Tôi theo Phao-lô,” người khác thì nói, “Tôi theo A-bô-lô,” như thế có phải anh chị em đã hành động như người trần tục không?

5 A-bô-lô là gì?—Hẳn là không! Phao-lô có ra gì không?—Hẳn là không! Chúng tôi chỉ là đầy tớ của Thượng Đế giúp hướng dẫn anh chị em tin theo Ngài thôi. Mỗi người chúng tôi làm phần vụ Ngài giao cho.

6 Tôi trồng, A-bô-lô tưới. Nhưng Thượng Đế, Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng.

7 Người trồng, kẻ tưới không đáng kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn lên.

8 Người trồng và kẻ tưới đều theo đuổi cùng một mục đích, mỗi người đều sẽ nhận lãnh thù lao theo công khó mình.

9 Chúng tôi là nhân công của Thượng Đế, cùng cộng tác với nhau; còn anh chị em là đồng ruộng và là nhà của Ngài.

10 Nhờ ân tứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi đã đặt nền móng như một thợ xây nhà khéo. Còn những người khác xây trên nền ấy. Nhưng ai nấy hãy thận trọng về cách mình xây.

11 Nền đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra không ai có thể đặt nền nào khác.

12 Nhưng nếu có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh, rơm rạ mà xây trên nền ấy

13 thì đến Ngày Xét Xử , công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm công tác mỗi người để bày tỏ ra.

14 Nếu kiến trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người ấy sẽ được thưởng.

15 Còn nếu kiến trúc bị cháy sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa hoạn.

Sẳn đây , Vân nói luôn về Paul

Nếu ông sống trở lại

Ông thấy CG thờ ông như 1 vị thánh trong nhà thờ thờ Chúa

Ông sẽ vổ tay khen CG ??

hay ông sẻ chạy vào phá bức tượng ngay , vì ông hết lòng chống đối chuyện “Con người cải lời Chúa thờ hình tượng .. rồi bây giờ , họ đưa chính ông vào hình tượng đó để thờ ông như 1 vị thánh

Cô lô se 2:18

18 Đừng để ai chê trách anh chị em bằng cách bắt anh chị em hạ mình thờ lạy các thiên sứ . Những người đó đi tìm ảo ảnh, trong lòng đầy tính kiêu căng khờ dại vì chỉ suy nghĩ theo kiểu loài người mà thôi.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: