Skip to content

Mary tự nhận bà là gì ?

May 5, 2013

Luca 1:46-50

46 Rồi Ma-ri nói rằng,

“Linh hồn tôi ca tụng Chúa;

47 Lòng tôi vui mừng trong Thượng Đế là Chúa Cứu Thế của tôi,

48 vì Ngài đoái đến đầy tớ gái hèn mọn của Ngài.
Từ nay về sau mọi người sẽ cho tôi là người có phúc,

49 vì Đấng Toàn Năng đã làm những điều kỳ diệu cho tôi.
Danh Ngài là Thánh.

50 Thượng Đế sẽ tỏ lòng nhân từ của Ngài
cho những người thờ kính và phục vụ Ngài đến mãi mãi.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: