Skip to content

Chúa Jesus là con đường duy nhất dẩn chúng ta tới Đức Chúa Trời

May 10, 2013

 

Ban đầu , Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva .. Ngài có sự liên hệ với họ .. Ngài ngự xuống nói chuyện , dặn họ muốn ăn cái gì đó thì ăn , ngoại trừ 1 cây ra ..

Ở đây chúng ta thấy Ngài không hề độc tài .. Ngài cho chúng ta có quyền lựa chọn NGHE LỜI HAY KHÔNG NGHE LỜI NGÀI .. nhưng con người đả lựa chọn CẢI LỜI CHUÁ .. nên sự liên hệ giữa Chúa và Con người bị gảy đổ từ đó

Sáng thế ký 2:15-17

15 Thượng Đế đặt con người trong vườn Ê-đen để chăm sóc và trồng trọt. 16 Ngài ra chỉ thị cho con người như sau, “Con được phép ăn tất cả trái cây trong vườn, 17 nhưng không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Nếu con ăn trái cây ấy con sẽ chết!”

 

 

 

Rôma 6:23

23 Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi—đó là sự chết. Nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống đời đời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Nhưng chúng ta không nên tuyệt vọng

1 người (Adam) mang tội lổi vào thế giới loài người .. và cũng 1 người (Jesus) nhờ vâng lời Chúa  mang tội lỗi ra khỏi thế giới loài người

Rôma 5:19

19 Vì sự bất vâng phục Thượng Đế của một người khiến mọi người mắc tội. Cũng thế, nhờ sự vâng phục Thượng Đế của một người mà mọi người được hòa thuận lại với Ngài.

 

 

 

Jesus là 100% Chúa … 100% Con người

Sau khi sự liên hệ đó bị gãy đổ , duy nhất chỉ có 1 mình Jesus mới có thể HÀN GẮN , MANG LẠI SỰ HOÀ BÌNH GIỮA CHUÁ & LOÀI NGƯỜI

Không có 1 ai ngoài Jesus có thể làm chuyện này

Không có 1 ai ngoài Jesus … là 100% Chúa .. là 100% Con người

Không Mary , không Pope , không mục sư , không linh mục , không sứ đồ , không ai khác cả

Giăng 14:6

6 Chúa Giê-xu đáp, “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Ta là Con đường duy nhất dẫn đến Cha.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: