Skip to content

Những căn bản mà con cái Chúa nên biết

May 10, 2013

Vân kêu cái này là “Niềm tin 101” .. bất cứ 1 con cái Chúa ai cũng phải biết điều này

Vân concern là không biết các bạn có biết không ?

Nhưng make sure , Vân viết ra đây để nếu có ai chưa biết , thì cũng nên biết

***

Chương trình Cứu Rổi

– Khi Adam và Eva phạm tội cùng với Chúa (vì nghe lời Satan CÃI LỜI NGÀI .. đây là cái bịnh mà Satan cứ xúi chúng ta làm miết thôi)

– Tội lỗi lần đầu tiên bước vào thế giới loài người

– Chúa đả lập nên 1 Chương Trình Cứu Rỗi

Sáng thế ký 3:15 .. dòng dỏi người nữ sẽ đạp đầu con rắn , và con rắn sẽ cắn gót chân Ngài

– Cho thấy .. cả 2 sẻ đau đớn .. nhưng Chúa Jesus sẽ chiến thắng Satan vì Ngài đạp đầu nó

***

Chúa 3 Ngôi

– Giống như con người , có anh A , anh B , anh C .. cả 3 anh đều mang bản chất “con người”

– Cũng vậy , có Đức Chúa Trời , Đức Chúa Jesus , Đức Thánh Linh … cả 3 (khác nhau) nhưng đều mang bản chất “CHUÁ”

– 3 Chúa này nắm 3 vai trò khác nhau trong Chương Trình Cứu Rỗi

– Đức Chúa Trời .. hoạch định chương trình

– Đức Chúa Jesus .. thực hiện chương trình

– Đức Thánh Linh … giử chúng ta , make sure chúng ta không đi lệch qua phải , không đi lệch qua trái , để có thể tới cái đích của Sự Cứu Rỗi

– Cả 3 có từ lúc ban đầu khi vủ trụ mới được dựng nên , chứ không phải Chúa Jesus mới có cách đây 2000 năm .. Câu Gen 1:26 “We” được dùng ở số nhiều , tức ám chỉ “Chúa 3 ngôi” lúc đó

– Có 1 lần (theo Vân biết) cả 3 ngôi xuất hiện cùng 1 lúc .. là sau khi Jesus làm phép báp têm .. Mat 3:16-17

***

Chúa Jesus là ai ?

– Chúa Jesus là 100% Chúa … 100% Con người

– Ngài giống như Chúa , khoác áo da thịt vào , chúng ta có thể thấy được , đụng được vào Ngài

– Ngài cũng đả nhiều lần xuất hiện trong Cựu Ước incarnation .. mổi lần đề cập tới ai nói chuyện với Chúa , thì Chúa đó chính là Jesus .. Sáng thế ký 18 … Sáng thế ký 32:22-32

– Trong khi đó thì Đức Chúa Trời & Đức Thánh Linh là “Spirit” .. chúng ta không thể nào thấy được , ngay cả khi chúng ta vào thiên đàng

– Có nhiều tôn giáo như Jehovah Witness , Church of Christ .. họ không tin Jesus là 100% Chúa .. nếu không tin điều này , coi như họ đả từ chối Chương Trình Cứu Rỗi của Chúa

– Vì cái cầu mà muốn nối điểm A và B .. nó phải đụng cả A và B .. chứ nếu nó chỉ đụng A hoặc B thôi .. thì nó không thể nối 2 điểm này với nhau

– Chúa Jesus phải 100% Chúa .. 100% Con người .. Ngài mới chấp nối Chúa và Con người lại với nhau được .. bạn coi hình này nè

– Chứ nếu Ngài chỉ 100% Chúa .. hay chỉ 100% Con người .. thì Ngài không thể nào nối Chúa và chúng ta lại được


– Chúa Jesus 100% con người ở chỗ .. Ngài biết đói , biết buồn , biết khóc , biết mệt , ăn uồng , ngũ giống chúng ta

– Chúa Jesus 100% Chúa ở chỗ .. Ngài làm phép lạ .. chữa bịnh , đuổi quỹ , feed 3000 người , 5000 người , làm bảo im lặng , khiến người chết sống lại , đi trên biển , nói tiên tri

(to be continued)

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: