Skip to content

Sheol hay Hades

May 10, 2013

Giải thích hình này :

– Cái chết 1 , chúng ta vào Sheol (Hades)

– Ai tin Chúa thì linh hồn họ vào “Paradise” .. Lazarus , Jesus , the thief on the cross

– Ai không tin Chúa thì linh hồn họ vào “Tartarus” .. ông nhà giàu , những người gian ác

– 2 cái này cách nhau bởi cái hố GREAT GULF .. không ai qua lại ai

– Tới Ngày Phán Xét , những linh hồn này sẽ được sống lại (resurrection)

– Cùng với những người còn đang sống

– Tất cả họ sẽ bước tới WHITE THRONE JUDGMENT

– Sau đó mới thật sự nói tới “THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC 2 BÊN”

Câu hỏi & Trả lời

Cái sống 1 có phải ai cũng trải qua không ?

Dỉ nhiên , vì ai cũng được Cha mẹ sanh ra thôi

Cái chết 1 có phải ai cũng trải qua không ?

Không , vì có những người còn sống cho tới Ngày Phán Xét , thì họ không trải qua cái chết 1

TỚI NGÀY PHÁN XÉT BẮT ĐẦU NÓI CHUYỆN “ĐỜI ĐỜI”

Cái sống 2 có phải ai cũng trải qua không ?

Không , chỉ những người tin Chúa mới có

Cái chết 2 có phải ai cũng trải qua không ?

Không , chỉ những người không tin Chúa mới có

Cái sống và cái chết 2 được nói trong câu Kinh thánh Roma 6:23

23 Ai phạm tội thì phải lãnh tiền công của tội lỗi—đó là sự chết.

Nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống đời đời trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: