Skip to content

Thái độ Paul thế nào khi ông thấy người ta muốn thờ phượng ông ?

May 10, 2013

Các bạn CG muốn thờ Paul như 1 vị thánh chứ gì ?

Hãy đọc đoạn KT này

Nếu Paul sống lại , thấy các bạn thờ ông như 1 vị thánh , thì ông sẽ làm gì nha

Công Vụ Các Sứ đồ 14:8-20

Phao-lô ở Lý-trà và Đẹt-bơ

8 Tại Lý-trà có một người bị bại liệt từ lúc mới sinh, chưa bao giờ đi được.

9 Anh nghe Phao-lô giảng, Phao-lô nhìn anh chăm chú và thấy rằng Thượng Đế có thể chữa lành được.

10 Nên Phao-lô kêu lớn, “Hãy đứng lên!” Anh nhảy đứng lên và bắt đầu bước đi.

11 Quần chúng thấy phép lạ Phao-lô làm thì kêu lớn bằng tiếng Ly-cao-ni rằng, “Các thần đã trở thành người và ở giữa chúng ta!

12 Thế là dân chúng bắt đầu gọi Ba-na-ba là Thần mộc, còn Phao-lô là Thần hỏa vì ông là diễn giả chính.

13 Thầy tế lễ trong đền thờ Thần mộc, gần thành phố, đem vài con bò đực và bông hoa đến cửa thành. Ông và dân chúng muốn dâng một sinh tế cho Phao-lô và Ba-na-ba.

14 Khi hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô nghe thế liền xé áo mình chạy đến giữa đám dân chúng la lớn,

15 “Các bạn làm gì vậy? Chúng tôi cũng chỉ là người như các bạn thôi. Chúng tôi mang Tin Mừng và khuyên anh chị em từ bỏ những thứ vô dụng nầy mà quay về cùng Thượng Đế hằng sống. Ngài là Đấng dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó.

16 Trước kia Ngài để mặc cho các dân muốn làm gì thì làm.

17 Nhưng Ngài chứng minh rằng mình có thật bằng cách tỏ ra lòng nhân từ, cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, thực phẩm dồi dào và khiến lòng anh chị em đầy vui mừng.”

18 Dù nói như thế, hai người cũng chỉ đủ sức cản không cho quần chúng dâng của lễ cho mình.

19 Sau đó có mấy người Do-thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni xuống xúi giục dân chúng chống lại Phao-lô. Chúng ném đá Phao-lô, lôi ông ra ngoài thành, tưởng đã giết ông xong rồi.

20 Nhưng lúc các tín hữu nhóm lại quanh ông, Phao-lô vùng đứng dậy và đi vào thành. Hôm sau, ông và Ba-na-ba rời đó đi qua thành Đẹt-bơ.

Các bạn thờ Paul như thần , như thánh

Paul mà sống dậy , chắc ông cũng sẽ xé áo mà la lên là “Tôi cũng chỉ là người như các bạn thôi

1. Vân nghe nói “chờ người ta chết , mới nâng người ta lên thánh”

– tại sao vậy ?

– sợ người ta còn sống , người ta không chịu làm thánh ?

– tới lúc người ta chết rồi , người ta không chống đối mình được , mình cứ bắt đại người ta lên làm thánh ?? chịu thì chịu , không chịu thì cũng phải chịu ??

2. Còn ông Pope , ông đang sống , nhưng vẩn thấy người ta tôn sùng ông cứ như 1 vị thánh sống ?

– ông coi bộ enjoy huh ?

– ông khác với Paul , khi Paul còn sống , mà đối xữ với Paul như vậy , chắc Paul chạy trốn

– còn sống , Paul là 1 người đi ra , cực khổ rao truyền Lời Chúa ở tù , leo tường để khỏi bị bắt .. chứ không phải như ông Pope , ngồi 1 chổ chờ người ta phục vụ ông

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: