Skip to content

Ngày Phán Xét – Ngày Tận Thế 2

May 11, 2013

 

 Vào Ngày Phán Xét , Chúa sẽ nhìn thẳng vào TRÁI TIM của chúng ta

Giê rê mi a 17:10

10 Nhưng ta , Thượng Đế , nhìn vào trong lòng mỗi người , thử nghiệm tâm tư . Để quyết định cho họ điều họ đáng lãnh ; cấp cho họ phần thưởng phạt tương xứng.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngài không cần luật sư tranh luận cho chúng ta

Luật pháp loài người có luật sư , thì không tránh được vấn đề “THIÊN VỊ”

Anh nhà giàu , anh có tiếng tăm , anh có quyền lực .. thì anh sẽ được luật sư cải cho tội lỗi anh

Còn anh nhà nghèo , bé miệng , không quyền lực , không tiếng tăm .. thì luật sư sẽ không làm gì được cho anh cả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhưng Chúa không thiên vị

Không cần biết anh là tỗng thống , vua , hoàng hậu , triệu phú , thằng ăn mày  , người bịnh tật

Chúa cũng xử anh công bình

Có “tin Chúa thật lòng” , thì tội lỗi anh sẽ được tha thứ

Còn bằng không , thì anh phải gánh vác tội lỗi của chính mình

Vân nhấn mạnh “TIN CHUÁ THẬT LÒNG” vì có nhiều người “nói tin” nhưng lại “không có hành động” .. thì Chúa cũng cho là họ không tin

 

Mat 7:21

21 Không phải hễ ai gọi ta là Chúa đều sẽ được vào Nước Trời đâu. Người vào Nước Trời là những người làm theo ý muốn của Cha ta trên thiên đàng.

 

Công vụ các sứ đồ 10:34

34 Phia-rơ bắt đầu nói, “Bây giờ tôi hiểu rằng Thượng Đế đối với mọi người như nhau.

 

Công vụ các sứ đồ 16:31

31 Họ đáp, “Hãy tin nhận Chúa Giê-xu, thì ông và cả gia đình ông đều sẽ được cứu.”

Cả gia đình .. không phải ý nói bạn tin Chúa , ba má được cứu , nope .. nhưng ý nói có thể vì bạn tin Chúa , bạn về nói cho ba má nghe , ba má cũng quyết định tin Chúa , thì họ cũng được cứu .. nhưng nếu họ nhất định không tin Chúa , dĩ nhiên họ cũng sẽ không được cứu

 

 

 

 

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: