Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 4

May 14, 2013

Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu về “The Tribulation – Sự hoạn nạn”

 

 

The Tribulation sẽ kéo dài trong 7 năm khi Chúa

1. Dạy dỗ cho xong những người Israel

2. Giải quyết cho xong những người “unbelievers”

 

 

 

Như chúng ta đả biết về “The Rapture” .. những “believers” sẽ được Chúa cất lên khỏi , để họ không trải qua “The Tribulation” giống như những “unbelievers” .. họ thoát khỏi “sự nóng giận của Đức Chúa Trời” .. cám ơn Chúa

 

 

 

Có 2 chữ mà chúng ta cần biết ở đây .. The Tribulation và The Great Tribulation

1. “The Tribulation” kéo dài 7 năm , trong KT còn được gọi là “The Day of The Lord” .. “Trouble” .. “Tribulation

2. “The Great Tribulation” là 3 1/2 năm kinh hoàng cuối cùng (the last second half) của giai đoạn này , trong KT còn được gọi là “Time/Day of Trouble” .. “Time of Jacob’s trouble

 

 

 

 

Đọc 2 đoạn KT này cho chúng ta có chút khái niệm trước khi đi sâu vào vấn đề

 

Đa-ni-ên 9:24-27

24 Thượng Đế đã định 490 năm cho dân ngươithành thánh vì những lý do sau: để ngăn không cho người ta chống nghịch Ngài; để chấm dứt tội lỗi; để cất điều ác đi; để mang đến sự nhân từ sẽ còn đời đời; để thi hành dị tượng và lời tiên tri; và để xức dầu nơi chí thánh khiến nó hóa thánh trở lại.

25 Hãy học và hiểu những điều nầy. Sẽ có lệnh xây lại thành Giê-ru-sa-lem. Thời gian từ lúc ban hành lệnh nầy cho đến khi Messiah the Prince [Jesus] là 49 năm và 434 năm. Giê-ru-sa-lem sẽ được xây lại có phố xá và mương rãnh đầy nước bao quanh, nhưng thành đó sẽ được xây trong thời kỳ khó khăn.

26 Sau 434 năm thì the Messiah được chỉ định sẽ bị giết ; người sẽ không còn gì cả. The people of the prince [Satan] who is to come sẽ đến tiêu hủy thành và nơi thánh. Đoạn kết của thành sẽ đến như trận lụt, và chiến tranh sẽ kéo dài cho đến cuối cùng. Thượng Đế đã định rằng nơi đó sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy.

27 The prince who is to come sẽ kết ước với nhiều người trong 7 năm. Người sẽ ngăn cản việc dâng của lễ và sinh tế sau ba năm rưỡi. Một kẻ hủy hoại sẽ làm những điều tàn ác  cho đến khi Thượng Đế khiến nó hoàn toàn bị tiêu diệt.”

 

 

 

 

 

Khải huyền 13

 

1 Sau đó tôi thấy một con vật từ biển lên. Nó có 10 sừng và 7 đầu, mỗi sừng có một mão triều. Trên mỗi đầu có viết một danh phạm thượng.

 

2 Nó giống như con beo, chân như chân gấu và miệng như miệng sư tử. Con rồng cho nó mọi quyền thế và ngôi.

 

3 Một trong những đầu của con vật trông giống như đã chết vì một vết thương nhưng được chữa lành, cho nên cả thế giới kinh ngạc và đi theo nó.

 

4 Dân chúng thờ lạy con rồng vì con rồng đã cấp quyền phép cho con vật. Họ cũng thờ lạy con vật và nói rằng, “Ai giống như con vật? Ai tranh chiến với nó được?”

 

5 Con vật được phép nói những lời xấc xược và phạm thượng. Nó được dùng quyền lực của nó trong 42 tháng (3 ½ years).

 

6 Nó dùng miệng nói phạm thượng, phạm đến danh Ngài, nơi Ngài ngự và phạm đến mọi người sống trên thiên đàng.

 

7 Nó lại được cấp cho quyền gây chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi dân, mọi thứ tiếng và mọi nước.

 

8 Mọi người trên đất sẽ thờ lạy con vật tức là tất cả những người từ thuở sáng thế mà không có tên trong sách sự sống của Chiên Con. Chiên Con là Đấng đã bị giết.

 

9 Ai có tai nghe, hãy lắng nghe:

 

10 Nếu số ai phải bị cầm tù thì sẽ bị cầm tù. Nếu số ai phải bị giết bằng gươm thì sẽ bị gươm giết. Như thế có nghĩa là dân thánh Chúa phải nhẫn nhục và có đức tin.

 

11 Rồi tôi thấy một con vật khác từ đất lên. Nó có 2 sừng giống như chiên con nhưng tiếng nói giống như con rồng.

 

12 Con lên sau đứng trước mặt con thứ nhất và dùng đủ quyền giống như con trước. Với quyền ấy nó bắt mọi người sống trên đất phải thờ lạy con vật đầu tiên tức con vật có vết thương suýt chết nhưng được lành.

 

13 Con vật thứ nhì còn làm nhiều phép lạ lớn, đến nỗi nó có thể khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mắt mọi người.

 

14 Nó phỉnh gạt dân cư trên đất bằng những phép lạ mà nó được phép làm. Nó dùng phép lạ để phục vụ con vật trước. Con vật thứ nhì còn bắt người ta tạc tượng thờ con vật trước, tức con vật bị thương vì lưỡi gươm giết hại nhưng vùng sống lại.

 

15 Con vật thứ nhì còn có quyền ban sự sống cho tượng của con vật trước để tượng nói được. Tượng ấy còn có quyền ra lệnh giết những người không chịu bái lạy nó.

 

16 Nó còn buộc mọi người lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ phải ghi dấu trên tay mặt và trên trán.

 

17 Không ai có thể mua bán gì nếu không có dấu đó tức tên con vật hay mã số của tên nó.

 

18 Phải cần khôn ngoan để hiểu điều nầy. Người nào khôn ngoan hãy tìm hiểu ý nghĩa con số, tức con số của một người. Số đó là 666.

Các bạn cứ đọc trước 2 đoạn KT này , rồi sau đó mình cùng phân tích “những điểm liên quan tới The Tribulation” ở phần sau

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: