Skip to content

Chuyện gì xãy ra trong Ngày Cuối Cùng 13

May 18, 2013

Ý nghĩa của “The Millenial Kingdom – 1000 năm Chúa Jesus cai trị trên trái đất này”

 

 

Có thật sự “con số là 1000 năm” không ? hay chỉ nói “1 thời gian rất dài” ?

– Yes , thật sự là 1000 năm chẳn tròn

– Khải huyền 20:2-7 , con số 1000 năm được lập đi lập lại 6 lần

– Nếu Chúa muốn nói “1 thời gian rất dài” thì Ngài cứ nói vậy , chứ Ngài không cần phãi nói đích xác là “1000 năm”

 

 

Millenial Kingdom sẽ xãy ra khi nào ?

– Khi The Second Coming , Jesus trở lại làm vua tại Jerusalem , Ngài ngồi trên ngôi vua David 

– Lúc bấy giờ dân tộc Israel sẻ trở lại đoàn tụ , cải hoá , tu bổ , dưới sự cai trị của Đấng Messiah , Jesus Christ

– Chúa Jesus sẽ cai trị như Vua .. cùng với những thánh đồ của Ngài

Jerusalem sẽ là “trung tâm chính trị” cho toàn thế giới

 

 

 

Millenial Kingdom sẽ giống như thế nào?

– đây là 1 môi trường hoàn hảo về “thể chất cũng như tinh thần” .. hoà bình , thoải mái , niềm vui , an ũi , không nghèo nàn hay bệnh tật

– nơi chỉ dành cho believers mà thôi , unbelievers thì miễn vào

– chính vì vậy , nên nơi này chỉ có .. hoàn toàn công bình , vâng lời , thánh thiện , sự thật , và đầy dẫy Đức Thánh Linh

 

 

 

Luca 1:32-33

32 Em bé ấy sẽ rất cao trọng và được gọi là Con của Đấng Tối Cao. Thượng Đế sẽ cho Ngài ngôi vua Đa-vít là tổ tiên Ngài.

33 Ngài sẽ trị vì con cháu nhà Gia cốp mãi mãi. Nước Ngài còn đời đời.”

 

 

 

 

Khải huyền 20:2-7

2 Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỉ và Sa-tăng, xiềng nó lại trong một ngàn năm.

3 Rồi quăng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau một ngàn năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu.

4 Rồi tôi thấy có các ngôi và những người ngồi trên ngôi được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những người đã bị giết vì xưng nhận Chúa Giê-xu và truyền bá lời Thượng Đế. Họ chưa bái lạy con vật hay hình tượng nó và chưa nhận dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ được sống lại để cai trị với Chúa Cứu Thế trong một ngàn năm.

5 Còn những người khác sẽ không sống lại cho đến khi mãn một ngàn năm. Đó là sự sống lại thứ nhất.

6 Phúc cho người nào được dự phần trong sự sống lại thứ nhất vì sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Họ sẽ làm thầy tế lễ cho Thượng Đế, cho Chúa Cứu Thế và sẽ cai trị với Ngài trong một ngàn năm.

7 Cuối một ngàn năm thì Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục.

 

 

 

Khải huyền 20:5

5 Còn những người khác sẽ không sống lại cho đến khi mãn một ngàn năm. Đó là sự sống lại thứ nhất

 

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: