Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 11

May 18, 2013

Sau “The Great Tribulation” , chúng ta bước vào giai đoạn “The Second Coming” , rồi “The Judgment” , để khỏi lộn xộn giai đoạn này , mình vẻ 1 picture như thế này

 

 

 

 

The Second Coming .. Chúa Jesus cùng với thiên sứ cởi ngựa xuống tiêu diệt bọn Antichrist .. thiên sứ đi cùng Ngài là để làm nhân chứng cho trận đánh này thôi .. chứ 1 mình Jesus cũng dư sức hạ hết bọn Antichrist này bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng Ngài

 

Khải huyền 19:11-21

11 Rồi tôi thấy trời mở ra, trước mặt tôi có con ngựa bạch. Người cỡi ngựa tên là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Ngài luôn luôn công bằng khi xét xử và gây chiến.

12 Mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa, đầu đội nhiều mão triều thiên. Trên người Ngài có ghi một tên, ngoài Ngài ra không ai biết được tên ấy.

13 Ngài mặc áo đã nhúng trong huyết và tên Ngài là Lời của Thượng Đế.

14 Các đạo quân trên trời đều mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch đi theo sau Ngài.

15 Từ miệng người cỡi ngựa thò ra lưỡi gươm bén dùng để chiến thắng các dân tộc. Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt và sẽ ép rượu từ bàn ép rượu thịnh nộ kinh khiếp của Thượng Đế Toàn Năng.

16 Trên áo và đùi Ngài có ghi danh hiệu: vua các vua và chúa các chúa

17 Sau đó tôi thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời. Người kêu lớn cùng các loài chim đang bay giữa trời rằng, “Hãy đến nhóm lại dự tiệc lớn của Thượng Đế

18 để các ngươi ăn thịt các vua, các quan tướng, các người thế lực, ngựa và người cỡi cùng xác của mọi người—từ tự do đến nô lệ, cả lớn lẫn nhỏ.”

19 Rồi tôi thấy con vật và các vua trên đất. Các đạo quân chúng nó tập họp lại để tranh chiến cùng người cỡi ngựa và đạo quân Ngài.

20 Nhưng con vật bị bắt cùng với tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ cho nó. Tiên tri giả đã dùng các phép lạ để phỉnh gạt những người có dấu của con vật và thờ lạy hình tượng nó. Tiên tri giả và con vật bị ném vào lò lửa diêm sinh.

21 Các đạo quân chúng nó đều bị giết bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng người cỡi ngựa còn tất cả các chim trời ăn xác chúng nó no nê.

 

 

 

 

The Millenial Kingdom .. Sau chiến thắng , thiên sứ trói gu Satan lại , nhốt nó 1000 năm .. và Jesus trị vì thế giới này cùng với các thánh đồ trong 1000 năm đó .. chỉ có believers ở trong Kingdom này thôi , chứ unbelievers còn nằm chết chung với Satan trong 1000 năm (Khải huyền 20:5)

 

 

Khải huyền 20:1-6

1 Tôi thấy một thiên sứ từ thiên đàng xuống. Người cầm chìa khóa của hố không đáy và dây xiềng lớn trong tay.

2 Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỉ và Sa-tăng, xiềng nó lại trong một ngàn năm.

3 Rồi quăng nó xuống hố không đáy, đóng và khóa hố lại, nhốt nó trong đó. Như thế để nó không còn đi phỉnh gạt dân cư trên đất cho đến hết một ngàn năm. Sau một ngàn năm, nó sẽ được thả ra trong ít lâu.

4 Rồi tôi thấy có các ngôi và những người ngồi trên ngôi được quyền xét xử. Tôi thấy linh hồn của những người đã bị giết vì xưng nhận Chúa Giê-xu và truyền bá lời Thượng Đế. Họ chưa bái lạy con vật hay hình tượng nó và chưa nhận dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ được sống lại để cai trị với Chúa Cứu Thế trong một ngàn năm.

5 Còn những người khác sẽ không sống lại cho đến khi mãn một ngàn năm. Đó là sự sống lại thứ nhất.

6 Phúc cho người nào được dự phần trong sự sống lại thứ nhất vì sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Họ sẽ làm thầy tế lễ cho Thượng Đế, cho Chúa Cứu Thế và sẽ cai trị với Ngài trong một ngàn năm.

 

 

 

 

 

 

The White Throne Judgment … Sau 1000 năm đó , Satan được thả ra cho đi phĩnh gạt người ta tiếp .. nó còn tính lập quân chống lại Chúa .. nhưng bị huỹ diệt chuyến này (vĩnh viển for good).. Sau đó , toà án Chúa được dựng nên , believers và unbelievers đến trình diện đễ bị xữ theo những gì mà họ đả làm

 

 

Khải huyền 20:7-15

7 Cuối một ngàn năm thì Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục.

8 Nó sẽ đi phỉnh dỗ các dân trên đất—dân Góc và dân Ma-góc—để tập họp họ lại chuẩn bị chiến tranh. Chúng nó đông như cát bờ biển.

9 Đạo quân của Sa-tăng tràn qua mặt đất và bao vây doanh trại của dân Thượng Đế và thành yêu dấu của Ngài. Nhưng lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt chúng nó.

10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dỗ chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời. Toàn dân trên thế giới sẽ bị xét xử

11 Rồi tôi thấy một ngai trắng và lớn cùng Đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất trốn mất hết.

12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách.

13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm.

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

 

 

 

 

 

Thiên đàng – Địa ngục 2 bên

 

Khải huyền 21 & 22

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Kh%E1%BA%A3i+Huy%E1%BB%81n+21&version=BPT

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Kh%E1%BA%A3i+Huy%E1%BB%81n+22&version=BPT

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: