Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 19a

May 20, 2013

THE GREAT WHITE THRONE JUDGMENT là gì ?

 

 

Sau khi “The Unholy Trinity : Satan + The Antichrist + The False Prophet” bị ném vào lò lữa” .. thì phiên toà cuối cùng được dựng lên .. để phán xét cả “believers & unbelievers” tuỳ theo những chuyện họ làm

Những cuốn sách được mở ra ghi chép việc họ làm .. đồng thời Sách Sự Sống cũng được mở ra .. hễ ai không có tên trong Sách Sự Sống này thì coi như “tiêu tán đường”

 

 

 

 

 

Khải huyền 20:11-15

7 Cuối 1000 năm thì Sa-tăng sẽ được thả ra khỏi ngục.

8 Nó sẽ đi phỉnh dỗ các dân trên đất—dân Góc và dân Ma-góc—để tập họp họ lại chuẩn bị chiến tranh. Chúng nó đông như cát bờ biển.

9 Đạo quân của Sa-tăng tràn qua mặt đất và bao vây doanh trại của dân Thượng Đế và thành yêu dấu của Ngài. Nhưng lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt chúng nó.

10 Còn Sa-tăng là kẻ phỉnh dỗ chúng bị ném vào hồ lửa diêm sinh nơi có con vật và tiên tri giả đã bị ném. Chúng sẽ bị trừng phạt khổ sở ngày đêm cho đến đời đời.

11 Rồi tôi thấy một ngai trắng và lớn cùng Đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất trốn mất hết.

12 Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Các sách mở ra, rồi một sách khác là sách sự sống cũng mở ra nữa. Những người chết bị xét xử theo những điều họ đã làm đã được ghi trong các sách.

13 Biển đem trả lại những kẻ chết nó chứa, còn Sự Chết và Ha-đe cũng mang trả những kẻ chết chúng chứa. Mỗi người đều bị xét xử theo điều mình làm.

14 Rồi Sự Chết và Ha-đe bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Người nào không có tên trong sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

(to be continued)

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: