Skip to content

Chuyện gì xãy ra vào Ngày Cuối Cùng 19c

May 20, 2013

 

Có sự tranh cải trong nhóm Christians

 

 

Nhóm thứ hai cho rằng chỉ có 1 lần judgment “The Great White Throne Judgment”

Believers & Unbelievers tất cả cùng nhau bước ra trước toà án của Chúa Jesus

Ai có tên trong “Sổ Sự Sống” .. sẽ được xét theo “Việc Họ Làm” .. phần thưỡng của họ “có thể còn , mà cũng có thể mất đi” .. dù sao đi chăng nữa , họ cũng bước vào thiên đàng

Ai không có tên trong “Sổ Sự Sống” .. cũng sẻ được xét theo “Việc Họ Làm” .. để định mức xữ phạt “nặng nhẹ” .. rồi họ cũng xếp hàng vào hoả ngục chung với nhau để nhận hình phạt đời đời nhưng nặng nhẹ có khác nhau

 

1 Cô-rinh-tô 3:5-15

 

5 A-bô-lô là gì?—Hẳn là không! Phao-lô có ra gì không?—Hẳn là không! Chúng tôi chỉ là đầy tớ của Thượng Đế giúp hướng dẫn anh chị em tin theo Ngài thôi. Mỗi người chúng tôi làm phần vụ Ngài giao cho.

6 Tôi trồng, A-bô-lô tưới. Nhưng Thượng Đế, Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng.

7 Người trồng, kẻ tưới không đáng kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn lên.

8 Người trồng và kẻ tưới đều theo đuổi cùng một mục đích, mỗi người đều sẽ nhận lãnh thù lao theo công khó mình.

9 Chúng tôi là nhân công của Thượng Đế, cùng cộng tác với nhau; còn anh chị em là đồng ruộng và là nhà của Ngài.

10 Nhờ ân tứ Thượng Đế ban cho tôi, tôi đã đặt nền móng như một thợ xây nhà khéo. Còn những người khác xây trên nền ấy. Nhưng ai nấy hãy thận trọng về cách mình xây.

11 Nền đã đặt là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngoài Ngài ra không ai có thể đặt nền nào khác.

12 Nhưng nếu có ai dùng vàng, bạc, châu báu, gỗ, cỏ tranh, rơm rạ mà xây trên nền ấy

13 thì đến Ngày Xét Xử , công tác họ sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì ngày ấy sẽ đến cùng với lửa, lửa sẽ thử nghiệm công tác mỗi người để bày tỏ ra.

14 Nếu kiến trúc của ai xây trên nền còn đứng vững, người ấy sẽ được thưởng.

15 Còn nếu kiến trúc bị cháy sập, thợ xây đó sẽ chịu lỗ. Thợ xây thì vẫn được cứu, nhưng giống như người vừa thoát cơn hỏa hoạn.

 

 

 

 

 

 

Cho dù ai có nghĩ gì đi chăng nữa .. nhưng chúng ta vẩn không quên ĐIỂM CHÁNH YẾU Ở ĐÂY là nói gì

 

– Sẽ có toà án phán xét cho cả “believers và unbelievers

 

Believers sẽ vào thiên đàng sống đời đời với Chúa .. còn công việc họ làm sẽ tuỳ theo mà họ có được phần thưỡng , hay mất phần thưỡng

 

Unbelievers sẽ vào hoả ngục cùng với “The Unholy Trinity = Satan + The Antichrist + The False Prophet” .. tuỳ theo công việc họ làm , mà họ sẽ lảnh bản án nặng hay nhẹ “trong hoả ngục”

Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: